Sundolitt Climate®

Fremtidens isolering

Sundolitt Climate® er en mere effektiv EPS isolering, hvor der er tilsat grafit, der reflekterer infrarød stråling.

Sundolitt Climate® reducerer derved varmetabet fra den type varmestråling, som andre isoleringsmaterialer hidtil har haft vanskeligt ved at håndtere.

Sundolitt Climate® er fremtidens isolering til gavn for byggeriet, bygherren og miljøet.

  • 20% bedre isoleringsevne
Sundolitt Climate® nedsætter varmetabet med 20% sammenlignet med andre kendte isoleringsmaterialer af samme tykkelse.

Det betyder 20% bedre isolering, 20% tyndere isoleringsplader - eller optimering i den plads der er tilrådighed.

Sundolitt Climate® sparer energi og plads. Og så har materialet samme gode egenskaber, som traditionel hvid EPS – fugtafvisende, lav vægt og stor trykstyrke.

  • Sparer andre byggematerialer

Mindre isoleringstykkelse betyder slankere konstruktioner.

Alt andet lige er der derfor også et mindre materialeforbrug til andre bygningselementer – fx ved sokkel, vinduer, døre og tag.
Sundolitt Climate® reducerer det samlede forbrug af byggematerialer.
  • Miljø og klima
I løbet af en bygnings levetid sparer 1 liter råolie, anvendt til styrenbaserede isoleringsprodukter, således mere end 200 liter fyringsolie.

Sundolitt Climate® er en besparende og klimafornuftig anvendelse af en ganske lille del af klodens råoliereserver til gavn for mennesker og miljø.

Råvaren til fremstilling af Sundolitt Climate® er monostyren, som udvindes af råolie. Anvendt til bygningsisolering reducerer det imidlertid forbruget af fossile opvarmningsressourcer væsentligt, og det har dermed en positiv effekt på klodens samlede CO2 udslip.