Sundolitt L-element

- til let byggeri

ProduktbeskrivelseL-sokkel.jpg

Skarpkantet byggeelement af Ekspanderet Polstyren (EPS).

Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø.

Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163 ”Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS)”.


Tilbehør

  • Sokkelsøm (2 styk pr. samling)sokkelsoem.jpg  • Kombineres med 2 lag 180 mm Sundolitt Climateplader. Valg af pladekvalitet afhænger af behov.Ved behov for yderligere isoleringstykkelse kan der under hele opbygningen suppleres med yderligere isolering – bemærk at der under lastbærende dele anvendes isoleringskvalitet, minimum som sokkelkvalitet, med minimering af differenssætninger som mål.

Dokumenter


Anvendelse

Fundamentselement for let byggeri, op til 1½ plan.

Der afrømmes til overside bæredygtigt lag (OSBL).

Afretning med sand fra OSBL niveau. Sandlagets tykkelse afhænger af OSBL niveau. Sandlaget forventes plant, stabilt og bæredygtigt. Sand indbygges efter standard for vibrationsindstampning. Planheden sikrer plan flade for husopførelsen. Stabilitet skal sikre, at sandopbygning ved belastning ikke resulterer i skadelig sætning. Bæredygtighed for at aktuel last kan bæres i sand/jord lag.

Sundolitt funderingselementer udlægges direkte på sandlag.

L-elementer MX300 (mulighd for MX400) udlægges efter afmærkning (galger). L-elementer samles med Sundolitt sokkelsøm – 2 styk pr. samling. L-element for tilpasning, samt hjørner, tilskæres på pladsen med almindeligt skæreværktøj/varmetråd eller lignende. Ved ujævn skæring kan spalter forsegles med PU skum.

Indvendigt bag og mellem L-elementer isoleres i nederste lag isolering mod sand med Sundolitt C plader C80 (180 mm).

Øverste lag isolering (180 mm) udlægges således der ved behov, mod L-elementets lodrette del skabes en spalte for støbning af kantbjælke. Bredde af kantbjælke afhænger af last fra ydervæg (bagvæg). Ved bredde større end 400 mm skal der bag L-elementer suppleres med yderligere Sundolitt MX300 plader.

Ved dør- og vinduesåbninger kan der skæres lokalt i L-element top således betonplade kan føres længere ud i niche.

Ved skillevægge med betydelig last eller ved søjler ligeledes med betydelig last, erstattes nederste lag terrændæksisolering lokalt (areal afhænger af laststørrelse) af Sundolitt MX300 isoleringsplade (180 mm). Øverste lag terrændæksisolering udelades i nødvendigt omfang (afhænger af laststørrelse) således der etableres en ”T-bjælke” eller ”punktfundament” under terrændæksplade.

Kantbjælker, skillevægsfundamenter og punktfundamenter armeres efter behov. Samme armering i overside som underside. Armering B550.

Med mindre der er tale om forøget last (større end almindelig boliglast) kan armering i pladens underside være ø6 med maskevidde i b.r. 150 mm.


”EPS-formen” udstøbes med beton B25M, vibrationsfri. Beton ”udkastes” på pladeflader (aldrig samlinger) og trækkes/flyder derfra ud i kantbjælker på L-element. Ved usikkerhed kan L-elementers forkant fixeres med 100x100 tømmer eller andet.

Afskåret sokkelforkant (100 mm) udlægges flugtende med underside isoleringsopbygning (typisk underside minimum 250 mm under færdig terrænoverflade).

Med start underkant sokkelpuds kan der for rottesikring udlægges ”voliernet” (galvaniseret jerntråd i tykkelse 1,0 mm og med maskeåbning ikke over 20 mm) på eller under vandret EPS plade udfor L-element elementer. Voliernet afsluttes i terræn, så tæt på bygningen som funderingen tillader og med underkant 600 mm under færdig terrænoverflade. Net kan eventuel afsluttes sammen med et eventuelt omfangsdræn.

Generelt

Sundolitt L-element MX300 (ved behov MX400) kan alene anvendes i veldrænede konstruktioner.

Bidrag til konstruktionens linietab kan ses af U-værdi tabeller og brochurer på www.sundolitt.dk.

Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så vigtig, som forhold mellem belastning og bæreevne.

Ved dimensionering bør alle laster virkende til ugunst ikke overstige L-elementets langtidstrykstyrke, se skema herunder.

Konstruktioner påvirket af opadrettet last (sug) skal forankres til dæk/bagkantbjælke - eftervises.

Det anbefales at al beregning/dimensionering foretages af rådgivende ingeniør.

Håndtering

Produktet leveres palleemballeret. Emballage PE folie.

Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.

Håndtering og oplagring på byggeplads – se EPS sektionens vejledning, findes på www.sundolitt.dk.

Sikkerhedsdatablad kan findes på www.sundolitt.dk.

Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter

For brug:

SBi-anvisning 224 ”Fugt i bygninger”

SBi-anvisning 231 ”Fundering af mindre byggeri”.

Formater og tykkelser

Længde og bredde: 600x1200 mm.

Højde: 480 mm.

Tykkelser: se detalje på www.sundolitt.dk

Tolerancer

I henhold til DS/EN13163. Se specifikationer på www.sundolitt.dk.

Yderligere information

Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via sundolitt.kundeservice@sundolitt.com

*DS/EN13163
 
 

Specifikation 
Egenskab  Standard  Ydeevne 
Trykstyrke, korttid  DS/EN826  300 kPa 
Varmeledningsevne  DS/EN12667  0,033 W/mK 
Brandklasse  NPD (tidligere klasse F) 
Langtidsvandoptag  DS/EN12087  <5% (vol.) 
Langtidstrykstyrke ved 2% deformation  Jf. Anneks F.2*  90 kPa 
Vanddampdiffusionsmodstand  Jf. Anneks F.4*  40 til 100 
Vanddamppermeabilitet  Jf. Anneks F.4*  0,006 til 0,015 
Bøjestyrke  DS/EN12089  450 kPa 
Forskydningsstyrke  Jf. Anneks F.3*  225 kPa 
Kapillaritet  Kapillarbrydende 
Brugstemperatur - korttid  80 grader 
Brugstemperatur - langtid  60 grader 
Densitet  Ca. 40,0 kg/m3