Sundolitt og Radon

Etabler suglag for radonafværge

Hvad siger myndighederne Radonkort.jpg
Med BR2010 indførtes nye skærpede krav til grænseværdien for radon i nybyggeri. Radonsikring skal derfor fremover tænkes ind i byggeriet.
BR2010 skrev:
Indstrømning af radon til indeklimaet skal begrænses ved at gøre bygningskonstruktionen mod undergrunden lufttæt eller ved at benytte andre tilsvarende effektive foranstaltninger.
Bygningen skal udføres, så det sikres at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m³.
Radonsikring er således et funktionskrav som skal opfyldes.

Hvad er Radon
Radon er en radioaktiv gasart, der forekommer naturligt i undergrunden. Radon lugter ikke, kan ikke ses eller smages. Radon kan være farligt ved indånding.
Radonmængden i jorden kan variere geografisk alt efter undergrundens sammensætning. Radonmængden kan variere indenfor samme kommunegrænse og endda mellem to nabohuse, fordi husenes konstruktioner, stand og ventilation har betydning.
Undersøgelser af en- og flerfamilieshuse gennemført af Statens Institut for Strålehygiejne, Forskningscenter Risø samt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse 2001 viser variationer i radonforekomster i danske boliger – se kort herover.

Hvilke anbefalinger giver Statens Byggeforsknings institut SBi
SBi har udgivet anvisning 233 ”Radonsikring af nye bygninger” hvor i beskrives, at radonproblemet er især knyttet til rum med gulve direkte mod jorden, det vil sige i stueetagen i huse med terrændæk (altså uden kælder eller krybekælder). Kælderrum er naturligvis også udsatte.
Indeluftens indhold af radon kan reduceres på fem måder:
  • Ved at gøre gulvkonstruktionen lufttæt mod jorden
  • Ved at øge ventilationen i boligen
  • Ved at reducere undertrykket i boligen
  • Ved at etablere sug under gulvkonstruktionen
  • Ved at etablere et radonstoppende plan under bygningens grundplan.

Er gulvkonstruktionen tætnet korrekt, vil yderligere foranstaltninger normalt ikke være nødvendige. Det skal dog tilføjes, at såvel SBi som Byg-Erfa i dag generelt anbefaler suglag indbygget i gulvkonstruktionen.


Sundolitt løsning /Sundolitt RadonSafetyplade
Sundolitt RadonSafety sikrer ved sit design muligheden for, at etablere et suglag for trykudligning under terrændækkets bæreevne.
Pladen kombineres med indbygning af sugbrønde og ventilationsdræn og indbygges mellem de almindelige Sundolitt isoleringsplader og plant stabilt underlag af sand/grus. NB! Sundolitt RadonSafety monteres med "knopper" op ad.
Da RadonSafety er et stabilt lag i konstruktionen, kan etablering af trykudlignings-/ventilationsrør ske efter behov, også efter at byggeriet er ibrugtaget.

Bæreevne i forhold til skillevægge
Teknologisk Institut har udviklet et beregningsark til bæreevnebestemmelse for tunge stabiliserende skillevægge på betondæk uden selvstændige skillevægsfundamenter, men understøttet af flere lag trykfast isolering. Sundolitt Radonplade kan indgå som nederste lag i terrændækopbygningen.
Beregningsarket kan downloades her.

Varmeisolering og suglag
Vær opmærksom på at suglagets bidrag til konstruktionens isolans kan ændres ved luftgennemstrømning. Ved ventilation med kold udeluft bør det vurderes hvorvidt suglaget bidrager til konstruktionens isolans samt hvorvidt jordens isolans ligeledes bør medtages i U-værdiberegningen.