Byggeleveranceklausulen

Armeringsnet på Sundolitt

- sikkerhed i byggefasen

Byggeleveranceklausulen

For varer, der anvendes i byggeri i Damark, anerkender Sundolitt as den byggeleveranceklausul, der er gengivet herunder:

"Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter leveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancen til lager dog senest 6 år efter leveringen til køberen.

Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor vanskelighed - kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed."