Almindelige salgs- & leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
Sundolitt A/S benævnes i nærværende salgs- og leveringsbetingelser som sælger. Enhver leverance mellem køber og sælger finder sted på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Dette gælder også fremtidige leverancer, uden det er nødvendigt med fornyet tilkendegivelse heraf over for køber. Fravigelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan kun ske, hvis andet er fastsat på forsiden af ordrebekræftelsen og underskrevet af en af sælger hertil bemyndiget repræsentant, eller i anden skriftlig aftale som er underskrevet af hertil af såvel køber som sælger bemyndigede repræsentanter. Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår, går sælgers almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.
 
Tilbud og accept
Salgstilbud er fritblivende. Salgsaftalen er først kommet i stand ved sælgers fremsendelse af underskrevet ordrebekræftelse eller ved effektuering af ordren.
Køber bærer risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhed passer til hans behov.
Levering finder sted i henhold til gældende INCOTERMS.
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil hele købesummen, tillige med renter, omkostninger mv. fuldt ud er betalt. Veksel, check eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er indfriet i sin helhed. Sælger har ret til at tage varerne tilbage, hvis betalingsfristen overskrides.
 
Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne er de på leveringsdagen gældende. Betales købesummen ikke rettidigt, er køber pligtig til at betale morarente med sælgers til enhver tid gældende morarentesats. Beregning af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Købers berettigede reklamation p.g.a. ikke uvæsentlige mangler fritager ham ikke for rettidig betaling. Modregning med bestridte krav eller modkrav, der ikke nedeligt er fastslået ved påankelig dom eller forlig, samt udøvelse af tilbageholdelsesret/tilbageholdelse af købesum, kan kun ske med sælgers skriftlige accept. Opstår der usikkerhed om købers betalingsevne, herunder som følge af restance over for sælger, er denne berettiget til, som vilkår for levering i henhold til indgåede aftaler, at kræve forudbetaling eller sikkerhed for såvel forfaldent tilgodehavende som tilgodehavender i henhold til indgåede aftaler. Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer samt til at annullere tidligere givne tilsagn om betalingsfrister vedrørende såvel dette som andre samhandelsforhold.
 
Pris
Sælger forbeholder sig ret til at forhøje priserne, medmindre der udtrykkeligt er aftalt faste priser for et bestemt tidsrum ved kontrakt eller ordrebekræftelse. Leveringsdagens pris er gældende . I denne forbindelse er leveringsdagen ab fabrik. Alle priser er excl. moms og andre afgifter.
 
Tekniske specifikationer
Angivelse af værdier i tekniske specifikationer er gennemsnitsværdier medmindre andet udtrykkeligt er anført. Sælger fraskriver sig ansvaret for sådanne afgivelser, som det ved almindelig omhu ved fremstilling af produktet eller ved bestemmelse af værdierne er umuligt – eller vanskeligt – at undgå. Sælgers rådgivning med hensyn til den tekniske anvendelse af produkterne sker på basis af sælgers forskning og erfaring og er uforbindende. Alle angivelser og oplysninger om produkternes egnethed og anvendelse er vejledende og fritager ikke køber for egne undersøgelser og forsøg. Køber er ved anvendelse af produkterne ansvarlig for overholdelse af den hertil knyttede lovgivning og andre offentlige forskrifter.

Risiko
Medmindre andet er bestemt ved særlig aftale, transporteres alle forsendelser for købers risiko, også selv om sælger afholder transportomkostningerne. Reklamation på grund af transportskader skal ske straks ved påtegning på stykliste/følgeseddel eller fragtbrev, og krav fremsættes direkte over for transportfirmaet inden for de tidsfrister der er gældende i henhold til lov, handelssædvane, branchesædvane og lignende.
 
Reklamation
Køber er forpligtet til at foretage indgangskontrol. Reklamation i tilfælde af mangler, herunder fejllevering, som køber konstaterer eller bør konstatere ved indgangskontrol, skal ske straks og i alle tilfælde uden ugrundet ophold. I modsat fald er køber afskåret fra at påberåbe sig manglen som misligholdelse.
Ved rettidig reklamation er sælger berettiget til at efterleve manglende kvantum, og ved kvalitetsmangler eller ved fejllevering at ombytte produktet. Ønsker sælger ikke at omlevere eller efterlevere produktet, eller er produktet ved omlevering fortsat behæftet med mangler, tager sælger produktet tilbage eller giver køber et forholdsmæssigt nedslag i købesummen. Køber er ikke berettiget til at returnere varer uden sælgers samtykke.

Sælgers ansvar
Ved faktiske mangler, produktskade og forsinkelse er sælger kun ansvarlig, hvis det bevises at manglen, skaden eller forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelse fra sælgers side, og da kun såfremt manglen, skaden eller forsinkelsen skyldes at sælger har handlet groft uagtsomt. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller lignende. I det omfang sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i det omfang, som sælgers ansvar er begrænset til i henhold til nærværende bestemmelser.

Leveringshindringer
Krig, driftsforstyrrelser, strejke, lockout, energi- og råstofmangel, trafikforstyrrelser, offentlige dekreter samt alle tilfælde af force majeure, også hos sælgerens leverandører, fritager sælger for enhver leveringsforpligtelse, så længe hindringen varer og i det omfang denne har betydning for den indgåede aftale. Vil sælger påberåbe sig en leveringshindring, skal han uden ugrundet ophold underrette køber om hindringens karakter, opståen og forventet varighed. Hindres rettidig levering midlertidigt som følge af omstændigheder som nævnt ovenfor, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed. Levering til det således udskudte leveringstidspunkt anses i enhver henseende som rettidig. Såvel sælger som køber er dog berettiget til, forinden levering har fundet sted, ved skriftlig meddelelse herom til den anden part, at annullere aftalen, såfremt forsinkelsen bevirker, at aftalen mister økonomisk betydning for den pågældende. Påfører annulleringen sælger omkostninger, er køber forpligtet til at betale disse.

Værneting
Værneting er efter sælgers valg Sø- og Handelsretten i København eller købers hjemting. Kontraktforholdet mellem køber og sælger skal bedømmes efter dansk ret.