FAQ

Hvor meget kan der skæres af den samlede byggetid ved at bygge med Sundolitts byggesystemer?

 

Vi forventer, at byggesystemerne på sigt vil vise en klækkelig reduktion af den samlede byggetid sammenlignet med traditionelt byggede enfamiliehuse. Sundolitt Climate+ House i Jægerspris er et pilotprojekt, hvor vi følger byggeprocessen fra første spadestik til nøglen overdrages til husets beboere. Tidsforbruget på alt – lige fra etablering af terrændæk over opbygning af ydervægge til konstruktion af taget – bliver registreret. Efterfølgende bliver registreringerne renset for den tid, der er gået til udvikling og oplæring i at arbejde med de nye byggesystemer. Først da kan vi dokumentere den reelle byggetid.
 
 
Hvor høje grundmure kan man bygge med KUB blokkene?
 
KUB systemet er udviklet til opbygning af grundmure til etplanshuse og lavere etagebyggeri. Støbehøjden er ca. 3,0 m, med den rigtige betontype. Den maksimale byggehøjde med systemet er bygningsreglementets begrænsning på ca. 3-4 etager.
 
 
Er Sundolitt byggesystemet med F-sokkel og KUB velegnet for selvbyggere?
 
Der er i princippet ikke noget i vejen for, at selvbyggere vælger at bruge Sundolitt byggesystemet til opførelse af etplansbyggeri. Dog er det under alle omstændigheder vigtigt at indhente råd og vejledning fra rådgivende ingeniører
 
 
Er det ikke risikabelt at bygge huse uden støbt sokkel i udgravede render?
 
Nej, ikke så længe jordbunden under huset er tilstrækkelig plan og bæredygtig til det aktuelle byggeri. Bæredygtigheden bør før byggestart vurderes af rådgivende ingeniør.
 
 
Hvorfor er huset tilsluttet fjernvarmenettet, når den nødvendige tilførsel af supplerende energi til huset i stedet kunne klares via jordvarme og/eller solpaneler?
 

Oprindeligt var Sundolitt Climate+ House projekteret med et solpanelanlæg til at forsyne huset med supplerende varme udefra. Nærmere analyser af det konkrete projekt i Jægerspris viste imidlertid, at der er en markant bedre lønsomhed ved at benytte det lokale eksisterende fjernvarmenet sammenlignet med etablering og drift af husets egne solpaneler.

Ikke blot lønsomheden, men også miljøforhold kan tale for anvendelse af fjernvarme som supplerende varmetilskud i Passivhuse. I Danmark er tendensen, at fjernvarmeforsyningen i fremtiden bliver mere og mere miljøvenlig.
 
I dag stammer således 95 % af fjernvarmeforbruget fra produktion af kraftvarme, affaldsforbrænding, overskudsvarme fra industrier og fra vedvarende energi. Stort set alle decentrale fjernvarmeværker og omkring hvert fjerde decentrale kraftvarmeværk bruger miljøvenlige brændsler, dvs. halm, flis, træpiller, biogas eller affald. Størstedelen af de resterende anvender naturgas som brændsel.
(Kilder: Energistyrelsen og Elsparefonden.dk).

Desuden er der flere eksempler på, at lokale fjernvarmeselskaber etablerer anlæg til indvinding af vedvarende energi. I Jægerspris – hvor Sundolitt Climate + House bliver opført – arbejdes der således aktuelt med et projekt om opførelse at et solvarmeanlæg på 10.000 m², som angiveligt vil komme til at dække 15% af værkets varmeproduktion.

Fra projekt til projekt er der således sund fornuft i at foretage nærmere analyser af, hvilken supplerende energiforsyning, der både miljømæssigt og økonomisk er det bedste valg.
 
 
Kan et hus med en klimaskærm af EPS ikke blive for tæt, så det ikke kan "ånde" på samme måde som huse bygget af naturmaterialer?
 
Et hus skal ikke ’ånde’. Derimod er det vigtigt at boligen er helt tæt, men samtidigt sikret et godt indeklima ved hjælp af kontrolleret ventilation. Er huset utæt, er der risiko dels for et ukendt varmetab gennem utæthederne, dels at varm fugtig indeklimaluft trænger ud i konstruktioner. Fugtig luft i konstruktionerne skaber kondens med risiko for fugtophobninger, som forringer isoleringsevnen samt skaber grobund for råd og skimmelsvampe i organiske byggematerialer.
 
 
Er det nødvendigt med dampspærre i et Sundolitt Climate+ House?
 
Dampspærre er nok den mest enkle måde at sikre husets tæthed.
 
 
Hvordan er de brandtekniske risici ved at benytte EPS isolering i ydervægge og tag?
 
Alle løsninger i Sundolitt Climate+ House opfylder de brandtekniske krav i bygningsreglementet. Huset har dermed et brandteknisk sikkerhedsniveau fuldt på højde med det, der forventes af et parcelhus i dag.
 
 
Hvordan kan det miljømæssigt forsvares at benytte EPS isolering, som jo er et olieprodukt og dermed tærer på fossile ikke-fornybare ressourcer?
 
Alle isoleringsmaterialer forbruger i mere eller mindre grad ikke-fornybare ressourcer under fremstillingsprocesserne. Isoleringens formål er netop at spare forbrug af disse ressourcer i næste led – nemlig at reducere energiforbruget i boliger. Som tommelfingerregel spares eksempelvis 200 liter fyringsolie til opvarmning i et byggeris levetid for hver liter olie, der forbruges til fremstilling af EPS – inkl. den lille mængde olie, der er bundet i EPS materialet. Denne olie kan desuden genanvendes til energiproduktion ved byggeriets nedbrydning.