Målene er nået!

Huset viser sin duelighed.

Firmaet Bygge- og Miljøteknik afsluttede  i 2012 indeklimaundersøgelser i huset. Dels ved målinger umiddelbart efter opførelse og igen  med opfølgende målinger i vinteren 2012.
 
Vurdering af resultater
De termiske målinger viste, at der kan opretholdes et behageligt temperaturniveau i opvarmningsperioderne. Den opnåede temperatur er ikke sammenholdt med energiforbruget, og energieffektiviteten kan ikke umiddelbart aflæses af målingerne.
Der ser ud til at være en stor sol indstråling gennem de syd- og vestvendte vinduer, da temperaturen i sommermåneden steg til høje værdier, der ligger over komfortniveauet. I sommermåneden ser lufttemperaturen i stuen ud til at følge overfladetemperaturen af den nordvendte facade. Temperaturprofilet for den vestvendte facade viser at varmestrømmen også om sommeren er udadrettet. For at reducere temperaturen indvendigt vil det derfor være nødvendigt med en tættere sol afskærmning og styringen bør sikre, at huset er afskærmet ved den største indstråling, specielt når der ikke er ophold i bygningen.
Overskudsvarmen kan kun vanskeligt ledes ud af bygningen og selv om natten, hvor den udvendige måling er faldet, optræder der stadig høje temperaturer inde i bygningen.
 
Målingen af luftskiftet og vurdering af CO2 niveauet viser, at ventilationsanlægget er indstillet korrekt til et luftskifte på ca. 0,5 gange i timen. Det viser samtidig, at der ikke fandt utilsigtet ventilation gennem andre åbninger i perioden, hvor der blev målt. En udluftning gennem vinduer og døre må anbefales i de sommerperioder, hvor overskudsvarmen ikke kan fjernes gennem ventilationsanlægget.
 
Måling af Radon koncentrationen viser tilfredsstillende lave værdier. I den anden måleserie udført i 2012, er der et enkelt døgn, hvor koncentrationen momentant stiger op i nærheden af den øvre grænse. Der foreligger ingen forklaringer på dette kortvarige og momentane stigning, da aktivitetsniveauet i huset ikke var kendt. Målingen blev foretaget i en periode, hvor den første lejer flyttede ud af huset og det kan have haft indflydelse på niveauet.

Det var forventet med et lidt højere formaldehydindhold i indeklimaet, da der dels var bygget senge og skabe af træfiberplader samt udført lagt gulve af lakeret bambus. Målingen viser dog et lavt gennemsnitligt niveau for måleperioden, der vurderes at skyldes en mindre afgasning fra materialerne end forventet samt en tilfredsstillende ventilation af bygningen. Det var oprindeligt forudset, at målingen skulle gentages efter 6-12 måneder, men grundet det lave niveau vurderes det, at et eventuelt forhøjet niveau ikke vil være relateret til bygningen, men udelukkende til inventaret.
 
Bygningen fremstår indvendigt med store og glatte flader, det må derfor forventes, at efterklangstiden er forholdsvis lang. En regulering af efterklangstiden er mulig ved valgt af inventar og planter. Det må anbefales, at der møbleres med inventar med en god lydabsorption da efterklangstiden i det umøblerede hus vurderes at være lidt højere end normalt for et hus af
denne størrelse.