Tekniske rapporter

- rapporter til dokumentation af egenskaber

Dimensioneringsvejledning

Vi har fået udarbejdet en dimensioneringsvejledning for terrændæk på Sundolitt isoleringsprodukter. Dimensioneringsvejledningen er tænkt som en projekteringshjælp, men kan ikke erstatte en ingeniørmæssig vurdering i hvert enkelt projekt.

Kapillaritet

Danmarks Tekniske Universitet har udført en rapport for Sundolitt materialers kapillarbrydende egenskaber. Rapportens konklusion dækker såvel selve pladematerialet som de skarpkantede samlinger.
Rapport (pdf)

Optimal isolering af klimaskærmen

Danmarks Tekniske Universitet har udarbejdet en rapport for EPS branchen. Rapporten gennemgår tag-, ydervægs- og terrændækskonstruktion og konkluderer hvilken konstruktion der ved merisolering giver mest energibesparelse pr. investeret krone.
Rapport (pdf)

Erstat stålsøjler i hule mure med Sundolitt Climate løsning

Teknologisk Institut har i samarbejde med Kalk og Teglværksforeningen eftervist muligheden for at undlade vindafstivende stålsøjler i fuldmurede ydervægge (gælder dog ikke momentstive søjler).
Rapport (pdf)

Sundolitt Climate i hule mure ved bygning af enfamiliesenheder

Dansk Brand og sikringsteknisk Institut har opstillet regler for anvendelsen af Sundolitt Climate i hule mure. Sundolitt Climate kan anvendes til at minimere ydervæggens transmissionskoefficient.
Notat (pdf)

Sundolitt isolering som indvendig væg og loft isolering

Dansk Brand og sikringsteknisk Institut har anvist hvorledes isolering indeholdende Sundolitt (EPS) kan anvendes i henhold til gældende regler.
Notat (pdf)

Skillevægge på trykfast isolering

Som opfølgning på de tidligere anvisninger for skillevægge på trykfast isolering unden selvstændigt fundament udgives et nemt tilgængeligt beregningsprogram.

Programmet er udviklet således Sundolitt RadonSafety kan medtages som bærende del i konstruktionen.

Anvisning og program gælder fortsat alene ikke-lastbærende, dog vindstabiliserende, skillevægge i normal etagehøjde. Anvisningen er udarbejdet i samarbejde med Murværkscentret på Teknologisk Institut.

Skillevægge og gulvvarme: Se notat.

Skillevægge på trykfast isolering - NB! Gamle versioner, erstattes af ovenstående anvisning og program.

Det er gennem de senere år blevet stadig mere populært med skillevægge direkte på terrændæk, uden selvstændigt fundament.

Med indførelsen af de nye energibestemmelser, og dermed større isoleringstykkelser, har behovet for entydige beregningsanvisninger vist sig.

Anvisningerne gælder alene ikke-lastbærende, dog vindstabiliserende, skillevægge i normal etagehøjde. Anvisningerne er udarbejdet i samarbejde med Murværkscentret på Teknologisk Institut.

Skillevægge og gulvvarme: Se notat.

Rapport (pdf) Den hurtige
Rapport (pdf) Den grundige
Anvendes løsningen ved terrændæk med isoleringstykkelser større end 300 mm (lavenergiklasser) , bør nedenstående rapporter anvendes.
Rapport (pdf) Den hurtige

Rapport (pdf) Den grundige

Ballasttal

I tabeller og beregningsprogrammer bruges ofte begrebet "ballasttal". Ballasttal er i visse sammenhænge en meget anvendelig størrelse, i andre sammenhænge er tallet dog knap så anvendeligt.
Ballasttal er ikke som tidligere en almindelig kendt størrelse. Ballasttallet blev i DS415 2. udgave marts 1977 beskrevet med bogstavet k "svarende til bundmodulet Em divideret med belastningsarealts diameter". I seneste udgave af DS415 nævnes ballasttallet ikke.
For at gøre ballasttallet, som størrelse, mere tilgængeligt har Sundolitt i et branchesamarbejde haft det rådgivende ingeniørfirma Rambøll til at beskrive sammenhængen mellem ballasttal og jordens styrke.
Find notatet her.

Ny opdateret brandvejledning

Anvendelsen af det nye europæiske klassifikationssystem for byggevarer og bygningsdele er så småt ved at finde indpas i de danske projektbeskrivelser. Derfor har Sundolitt i branchesamarbejde fået opdateret "Vejledning – Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS".
Ligesom i første udgaven har Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut også denne gang stået for blandt andet kvalitetssikringen af indholdet.
Såvel nye som gamle benævnelser fremgår af den opdaterede vejledning således, at den bruges uanset om man har taget skridtet til den nye benævnelser eller ej.
Find den nye vejledning her.

Spalter i isoleringslag - terrændæk

Jf. DS418 må isolering i ét lag ikke give spalter bredere end 5 mm (inkl. tolerancer og dimensionsstablitet). Jf. nedenstående rapport kan spalter i specielt terrændæk dog øges.
Find notatet her.