Betondæk på Sundolitt isolering

- udførelsestips

Pladedimension

Dækket (betonpladen) kan bestå af af uarmeret eller armeret beton. Uarmerede plader undgås ved terrændæk på grund af tæthedskrav (Radon). Betonpladen fungerer som svømmende plade på underlag af polystyren isolering (Sundolitt).

Betontykkelse afhænger af belastning, isoleringslagets tykkelse og isoleringslagets stivhed. Se også dimensionering.

Typiskt tværsnit i betonplade, bemærk armeringsplacering i underside plade. Underside betondæklag afhænger af miljøklasse.

Feltstørrelser

For at undgå utilsigtede revner fra svind og temperaturbevægelser i betonen, bør terrændækket opdeles i felter:

Armerede plader: 9 x 9 m

Uarmerede plader: 6 x 6 m

Fugeudformninger

De fuger, der anvendes til opdeling af plader i felter kan have forskellige udformninger, afhængig af udførelsesmetode og beregningsmetode.

Der anvendes normalt følgende 3 fugeudformninger, som alle kan regnes, at overføre forskydningskræfter mellem de enkelte pladefelter.

Fortandet fuge:

Dornfuge:

Skåret fuge (delvis gennemskæring):

Der skal, for industrigulve, udføres ekstraarmering i undersiden af betonpladen i en afstand af 1m, på hver side af den forskydningsoverførende fuge. Ekstra-armering kan for eksempel etableres ved, at armeringsarealet, parallelt med fugen, fordobles indtil 1 m fra fugen.

Forgulve dimensioneret udfra DS/EN 1991-1-1, er ekstraarmering langs fuger ikke påkrævet, idet der optræder negative momenter.

 

Frie kanter:

Hvis der kan optræde væsentlige belastninger i nærheden af frie kanter på betonpladen skal der udføres forstærkninger med ekstra armering i oversiden, idet der optræder negative momenter.


Ekstraarmeringen er anført i dimensioneringsskemaer for industrigulve.

For DS/EN 1991-1-1 lastgrupper anvendes, hvis der er væsentlige belastninger langs frie kanter, en oversidearmering, svarende til ca. 50% af underside-armering i en afstand af 1,0 m fra den frie kant. Oversidearmeringen ilægges med dæklag som ved undersidearmering.

Frie kanter kan optræde ved f.eks. fundamentstilslutninger (se ovenfor) og portåbninger (se herunder).

For industrigulve med frie kanter, skal der forstærkes med armering i oversiden indtil 2,0 m fra frie kant. Forstærkningsarmeringen skal svare til det, der er angivet i dimensionerinsskemaerne, under ekstra armering.

 

Armeringsnet udlægges. Hvor der er behov for overside armering langs kanter  udføres dette. På grund af Sundolitt pladernes styrke kan almindelig byggepladsfærdsel ske uden særskilt sikring (trædesikring) Eventuel gulvvarmeslange kan binde til armering. Bemærk eventuel radon sikring med spærre eller svejsepap ført ind under kommende beton plade.
 
Beton udtøbes. Udstøbt beton vibreres og sikres mod udtørring.