Radon og gulve med beton

- sikring mod indtrængning af Radon

Radon

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, som dannes af radium, der findes overalt i jorden. På grund af utætheder i fundament og gulvkonstruktion kan radon trænge ind i vore boliger. Det vurderes, at radon hvert år er skyld i omkring 300 tilfælde af lungekræft i Danmark.
Forekomsten af huse med en høj koncentration af den radioaktive luftart radon varierer betydeligt fra kommune til kommune. Se kortlægning fra Forskningscenter Risø (Sundhedsstyrelsens hjemmeside).

Bygningsreglementerne skriver:

Bygningskonstruktioner mod undergrunden skal udføres lufttætte.

 

Anvendelse og projektering.

Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om Radon og Nybyggeri (2.udg. 1993) giver vejledning om hvorledes konstruktioner bør sikres.
SBI anvisning nr. 189 Småhuse (2 udg. 1999) giver ligeledes anvisninger om hvorledes konstruktioner bør udføres med henblik på at sikre indeklimaet.

Vejledningen anbefaler følgende konstruktionsopbygning der giver den fornødne tæthed:

Betondæk:
Minimum 80 mm beton, vibreret under udstøbning. Svindarmering som foreksempel ø8 mm pr. 300 mm i begge retninger. Dæk beskyttes mod udtørring i ca. 4 døgn efter udstøbning.

Samling mellem fundamenter og betondæk - se nedenfor.

Læs mere på By og Byg"s hjemmeside.

 

Overgang mellem fundament og terrændæk med betonlag.
Eksempel med svejseunderpap eller
Sundolitt Radonspærre
samles med murpap og føres ned under betonlag til tæt
forbindelse, eller ind på betonplade og klæbes.
Klæbning til betonplade og pap/spærre stykker indbyrdes
udføres med eksempelvis butylklæber.