Sundolitt logoSundolitt logo

Salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelsesområde .

  1. Nærværende generelle betingelser kommer til anvendelse for alle leverancer af produkter og service ydelser fra Sundolitt as med mindre andet er skriftligt aftalt.
  2. Sundolitt as benævnes i nærværende salgs-og leveringsbetingelser som sælger og køber som køber.
  3. Køber kan kun påkalde sig aftaler, som afviger fra disse betingelser, hvis og for så vidt disse aftaler er godkendt skriftligt af sælger.
  4. Køber kan ikke påberåbe sig aftaler over for sælger, der alene er af mundlig karakter og som ikke senere er fulgt op af en skriftlig bekræftelse fra sælgers side.

Generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende, uanset afvigende og modsatrettede bestemmelser fra køber.

Enhver leverance mellem Køber og Sælger finder sted på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Dette gælder også fremtidige leverancer, uden det er nødvendigt med fornyet tilkendegivelse heraf over for køber.

Fravigelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan kun ske, hvis andet er fastsat på forsiden af ordrebekræftelsen og/eller skriftligt informeret af en af Sælger hertil bemyndiget repræsentant, eller i anden skriftlig aftale som er underskrevet af hertil af såvel Køber som Sælger bemyndigede repræsentanter.

Byggeleveranceklausulen.

Byggeleveranceklausulen anerkendes af Sælger - AB 18 paragraf8, stk. 4 og 12, stk. 5.

§ 8, stk. 4 og stk. 5

Stk. 4:

Hvis det må anses for godtgjort, at bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføre et krav vedrørende mangler mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, hvis deres ydelse har samme mangel.

Stk. 5:

Et direkte mangelkrav er undergivet de begrænsninger, der følger af kontraktforholdene både mellem bygherren og entreprenøren og mellem entreprenøren og underentreprenøren og leverandøren, herunder ansvarsfraskrivelser og begrænsninger i begge kontraktforhold. Det er endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på krav mod underentreprenører og leverandører på erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold, der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det direkte mangelkrav skyldes et forsætligt eller groft uagtsomt forhold hos underleverandøren eller leverandøren, finder 1. og 3. pkt.ikke anvendelse.

§ 12, stk. 5

Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, at bygherren kan gøre mangelskrav gældende direkte mod leverandøren efter § 8 stk. 4 og stk. 5.

Tvister afgøres efter AB 18, § 69 ved voldgift.

Yderligere information

Danske Byggecentre fører en liste over leverandører der anerkender BVK. Sælger er i den forbindelse tilsluttet øget ansvarsperiode.

Tilbud og accept.

  1. Salgstilbud fremsendt til køber af Sælger er gældende i Sælgers fremsendte tilbudsdatering.
  2. Prisfastsættelser i tilbud, rammeordre eller ordre er styrende af leveringsdagens pris*.
    1. *)Se yderligere information i afsnittet Pris.

Køber bærer risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhed passer til Købers behov.

Salgsaftalen er først gældende ved sælgers fremsendelse af skriftlig tilbud eller bekræftelse af enten rammeordre eller ordre.

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil hele købesummen, tillige med renter, omkostninger mv. fuldt ud er betalt. Sælger har ret til at tage varerne tilbage, hvis betalingsfristen overskrides. Omkostninger i den forbindelse afholdes af Køber.

f)Køberen har så længe sælgers ejendomsret til det leverede er gældende, pligt til at opbevare de leverede produkter omhyggeligt og som en genkendelig og individualiseret ejendom, tilhørende sælger.

g)Køberen har over for sælger ingen retentionsret på de produkter og/eller leverancer, som sælgeren har leveret.

Pris.

a)Sælger forbeholder sig ret til at forhøje priserne, medmindre der udtrykkeligt er aftalt faste priser for et bestemt tidsrum ved kontrakt eller ordrebekræftelse. Leveringsdagens pris er gældende. I denne forbindelse er leveringsdagen ab fabrik. Alle priser er excl. moms og andre afgifter.

b)Såfremt kostprisafgørende faktorer som sælger ikke er herre over, herunder forstået skatter, afgifter, importrettigheder, valutakurser, lønninger, priser på sager og/eller tjenester eller andre øvrige forhold, ændrer sig efter tilbuddet og/eller indgåelse af en ordre, har sælger ret til at tilpasse priserne i overensstemmelse med disse faktorer.

c)Såfremt sælger påtager sig ydelser, der ligger ud over det i ordren aftalte og uden, at der udtrykkeligt er fastsat en pris herfor i ordren eller aftalen, er sælger berettiget til at fakturere en rimelig betaling herfor.

d)Se endvidere gebyrer i øvrigt.

Leveringsbetingelser.

Levering finder sted i henhold til gældende INCOTERMS 2010.

Levering finder sted ved offentlig vej/vejkant , så nær det aftalte leveringssted som muligt og som vejforhold tillader. Andre tilkørselsforhold bedømmes af chauffør.

Køber skal stille fornødent mandskab, truck eller andet egnet materiel til rådighed ved aflæsning. Sælger er berettiget til at debitere Køber for unødig ventetid for lastbilen, og debitere omkostninger som følge af, at Køber ikke kan modtage varerne på den aftalte tid.

Er Køber ikke repræsenteret ved varens ankomst til leveringsstedet, kan Sælger enten foranledige varerne aflæsset for Købers regning, hvorefter varerne henstår for Købers regning og risiko, eller tage varerne med tilbage. Der kan ikke reklameres over mængder, antal eller lignende. Tages varerne med tilbage, skal Køber afholde omkostningerne i forbindelse med den ekstra af- og pålæsning, ventetid o. lign.

Køber’s modtager skal kontrollere at mængder samt produkter er i overensstemmelse med ordre og skal kvittere for leverancen af modtageansvarlig. Når Køber har kvitteret kan der ikke efterfølgende påtales mangler.

Manglende kvittering betragtes som accept af leverede mængder – dog er ikke synlige fejl undtaget.

Ved levering overgår risiko til Køber.

Sælger er ikke forpligtet til at honorere en anmodning fra køberen om gen- eller efterlevering. Såfremt sælger imidlertid accepterer gen- eller efterlevering, er de hertil knyttede omkostninger for køberens regning.

Forsinkelser forårsaget af Sælger

Er der udtrykkeligt aftalt – og fra Sælgers side skriftligt bekræftet via ordrebekræftelse– et leveringsklokkeslæt, er sælger forpligtet til at levere på leveringsadressen på det aftalte tidspunkt +/- en time medmindre Sælger senest dagen før levering inden 15.00 har orienteret Køber om en evt. forsinkelse eller force majeure kan gøres gældende (maskinnedbrud, havari, arbejdsstrejker, advarselsstrejker, udelukkelse, brand, personaleuheld eller-sygdom, driftsforstyrrelser og lignende uden for sælgers kontrol, idet nævnte alene er eksempler, trafikproblemer o.l. udenfor Sælgers kontrol).

I modsat fald erstatter Sælger Køber helt eller delvist for de dokumenterede tab Køber påføres pga. ventetid, dog max kr. 3.000,-pr. enkelttilfælde og kun tab, der kan henføres til leveringsdagen.

Ventetid forårsaget af Køber

Sælger er berettiget til at debitere Køber for ventetid for lastbilen samt omkostninger som følge af, at Køber ikke kan modtage varerne på det aftalte tidspunkt, medmindre Køber senest kl. 10.00 dagen før aftalt leveringsdag har meddelt Sælger omkring dette.

Ved senere afbestilling faktureres Køber for Sælgers omkostninger som følge af omlæsning af lastbiler mm.

Der afsættes 60 minutter til aflæsning af et helt læs. Tilsvarende afsættes der 30 minutter til aflæsning af halvt læs osv. Dog min. 15 minutter pr. aflæsning. Aflæsningstid herudover vil blive faktureret køber.

Gebyrer i øvrigt

Sælger forbeholder sig ret til at opkræve gebyr for følgende ydelser:

Tidslevering

Levering med truck

Levering på forvogn

, eller anden form for afvigelse fra standardvogn

Gebyrer vil i givet fald fremgå af ordredokumenter

Leveringshindringer – Force majeure

Krig, driftsforstyrrelser, strejke, lockout, energi- og råstofmangel, trafikforstyrrelser, offentlige dekreter samt alle tilfælde af force majeure, også hos Sælgerens leverandører, fritager Sælger for enhver leveringsforpligtelse, så længe hindringen varer og i det omfang denne har betydning for den indgåede aftale.

Vil Sælger påberåbe sig en leveringshindring, skal dette ske uden ugrundet ophold ved underrettelse af Køber om hindringens karakter, opståen og forventet varighed.

Hindres rettidig levering midlertidigt som følge af omstændigheder som nævnt ovenfor, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed. Levering til det således udskudte leveringstidspunkt anses i enhver henseende som rettidig.

Betalingsbetingelser.

Betalingsbetingelserne er de på leveringsdagen gældende. Betales købesummen ikke rettidigt, er Køber pligtig til at betale morarente med sælgers til enhver tid gældende morarentesats, beregnet fra forfaldsdatoen og til og med den dag, hvor beløbet betales. Alle omkostninger vedrørende opkrævningen er for køberens regning.

Beregning af morarenter afskærer ikke Sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, Købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.

Købers berettigede reklamation pga. ikke uvæsentlige mangler fritager ikke Køber for rettidig betaling.

Modregning med bestridte krav eller modkrav, der ikke er fastslået ved påankelig dom eller forlig, samt udøvelse af tilbageholdelsesret/tilbageholdelse af købesum, kan kun ske med Sælgers skriftlige accept.

Opstår der usikkerhed om Købers betalingsevne, herunder som følge af restance over for Sælger, er denne berettiget til, som vilkår for levering i henhold til indgåede aftaler, at kræve forudbetaling eller sikkerhed for såvel forfaldent tilgodehavende som tilgodehavender i henhold til indgåede aftaler.

Ved Købers misligholdelse er Sælger berettiget til at standse yderligere leveringer samt til at annullere tidligere givne tilsagn om betalingsfrister vedrørende såvel dette som andre samhandelsforhold.

g)Sælger er altid berettiget til at modregne det, som sælger skylder køberen, med de – evt. forfaldne beløb – som køberen og/eller virksomheder, som er tilknyttet køberen, skylder sælger.

h)Køber skal senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af faktura fra sælgeren meddele eventuelle fejl eller ukorrektheder ved fakturaen, idet fakturaen/fakturaerne i modsat fald anses for at være godkendt af køber.

Returneringer .

Specialvarer og øvrige varer med specialmål tages retur til granulering, alene såfremt varerne er helt rene og i leveringsemballage. Returnerede specialvarer krediteres ikke.

Plane plader i standardmål tages retur ifølge aftale. Såfremt pladerne er rene, ubeskadigede og i leveringsemballage ved ankomsten, krediteres varerne med et fradrag på 20 %

Returvarer fragtbelastes og Køber skal bistå ved læsning. Ved manglende assistance, kan Sælger foranledige varerne læsset for Købers regning,

Handelsvarer

I det omfang der medleveres handelsvarer (varer som ikke er produceret af Sælger) gælder samme salgs- og leveringsbetingelser som for Sælgers egne produkter.

Tekniske specifikationer/ophavsrettigheder m.v.

Angivelse af værdier i tekniske specifikationer er gennemsnitsværdier medmindre andet udtrykkeligt er anført. Sælger fraskriver sig ansvaret for sådanne afgivelser, som det ved almindelig omhu ved fremstilling af produktet eller ved bestemmelse af værdierne er umuligt – eller vanskeligt – at undgå.

Sælgers rådgivning med hensyn til den tekniske anvendelse af produkterne sker på basis af Sælgers forskning og erfaring og er uforbindende og alene vejledende. Alle angivelser og oplysninger om produkternes egnethed og anvendelse er vejledende og fritager ikke Køber for egne undersøgelser og forsøg. Køber er ved anvendelse af produkterne ansvarlig for overholdelse af den hertil knyttede lovgivning og andre offentlige forskrifter.

c)Alle intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder til produkterne og til formgivningen af dem, til brochurer og/eller andre tekniske vejledninger, som sælger udvikler, udfærdiger eller udleverer og/eller bruger, hvorunder også hører tilbud, tegninger, indpakning, vejledninger, reklamemateriale, fotografier og tilsvarende, tilhører sælger i enhver henseende.

Produktansvar

Sælger er ansvarlig for produktansvarsskader efter dansk rets almindelige regler med følgende særlige begrænsninger:

Sælger er alene ansvarlig for produktskader, såfremt skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra Sælgers side.

Ansvar for skade på formuegenstande, der ikke er omfattet af lov nr. 371 af 7.juni 1989 §2, stk. 2.1 (dvs. skade på ”ikke-forbrugergenstande”) er maksimeret til købsprisen for det skadeforvoldende produkt.

Sælger er ikke ansvarlig for nogen form for indirekte tab ved produktansvar, herunder driftstab, tidstab, avancetab og andet.

Såfremt Sælger pålægges produktansvar overfor senere erhverver eller bruger af det skadeforvoldende produkt, skal Køber friholde Sælger for ethvert krav, i det omfang Sælger ikke ville være ansvarlig overfor Køber efter betingelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Sælger er ikke ansvarlig for produktskader opstået som følge af benyttelse eller sammensætning af de leverede produkter, såfremt den konkrete benyttelse eller sammensætning af de leverede produkter ikke er forudgående godkendt af Sælger, herunder sammensætning af de leverede produkter med andre produkter, der ikke produceres af Sælger.

De ovenfor indeholdte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse, såfremt Sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Risiko

Medmindre andet er bestemt ved særlig aftale, transporteres alle forsendelser for Købers risiko, også selv om Sælger afholder transportomkostningerne. Reklamation på grund af transportskader skal ske straks ved påtegning på stykliste/følgeseddel eller fragtbrev, og krav fremsættes direkte over for transportfirmaet inden for de tidsfrister der er gældende i henhold til lov, handelssædvane, branchesædvane og lignende.

Reklamation

Køber er forpligtet til at foretage modtagekontrol. Reklamation i tilfælde af mangler, herunder fejllevering, som Køber konstaterer eller bør konstatere ved modtagekontrol, skal ske straks og i alle tilfælde uden ugrundet ophold. I modsat fald er køber afskåret fra at påberåbe sig manglen som misligholdelse.

Ved rettidig reklamation er Sælger berettiget til at efterleve manglende kvantum, og ved kvalitetsmangler eller ved fejllevering at ombytte produktet.

Ønsker Sælger ikke at omlevere eller efterlevere produktet, eller er produktet ved omlevering fortsat behæftet med mangler, tager Sælger produktet tilbage eller giver Køber et forholdsmæssigt nedslag i købesummen. Køber er ikke berettiget til at returnere varer uden sælgers samtykke.

d)En eventuel reklamation vedrørende mængden af de af sælgeren leverede produkter, ydelser eller tilsvarende, og i tilfælde af transportskade, skal straks påtegnes på fragtbrevet eller følgesedlen, og undlades dette, er de mængder, der er nævnt i fragtbrevet eller på følgesedlen afgørende bevis mod køberen for, at den rette mængde produkter, varer, leverancer, er modtaget og for at de er modtaget uden transportskader.

e)Alle eventuelle reklamationer fra købers side over for sælger skal under alle omstændigheder være gjort gældende skriftligt og senest 8 dage efter, at køberen har modtaget leverancen. Foretages der ikke retmæssig reklamation, bortfalder ethvert krav mod sælger.

Sælgers ansvar

Ved faktiske mangler, produktskade og forsinkelse er Sælger kun ansvarlig, hvis det bevises at manglen, skaden eller forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelse fra Sælgers side, og da kun såfremt manglen, skaden eller forsinkelsen skyldes at Sælger har handlet groft uagtsomt. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller lignende tab. I det omfang. Sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i det omfang, som Sælgers ansvar er begrænset til i henhold til nærværende bestemmelser.

Værneting

Værneting er efter Sælgers valg Sø- og Handelsretten i København eller købers hjemting. Kontraktforholdet mellem Køber og Sælger skal bedømmes efter dansk ret.

Undtaget fra ovennævnte vilkår vedrørende værneting er tilfælde, der henhører under salgs- og leveringsbetingelsernes bestemmelser i relation til pkt. 3 – byggeleveranceklausulen – hvor værneting, tvister, lovvalg m.v. vil afgøres efter AB 18.

(ENGLISH cookies) We use cookies on our site! Some of the cookies are necessary for the site to be safe and reliable. Others contribute to the best possible user experience. By clicking "Accept" you agree to the use of our cookies.